با کنکور آگاهانه برخورد کنیم

با كنكور آگاهانه برخورد كنيم

علي روانگرد

هر آزموني به ويژه آزمون سراسري مختصات خاص خودش را دارد. درك اين نكته اولين و مهمترين گام در غلبه ذهني بر هر آزموني است. براي يك برنامه ريزي موفق به مسائلي مثل شكل آزمون، زمان آزمون، تعداد رقبا، نوع سئوالات، درجه دشواري آنها و غيره بايد توجه كافي داشت.

كار برنامه ريزي، امري تخصصي است كه از عهده هر كس بر نمي‌آيد، اگر مختصات آزمون‌ها را نشناسيد نمي‌دانيد چه بايد بكنيد. اگر مختصات آزموني مثل كنكور در ذهنتان روشن نباشد، تكاليفي كه بايد انجام دهيد، آمادگي‌هايي كه بايد به دست آوريد، مهارت‌هايي كه بايد كسب كنيد، همانند يك موج عظيم غير قابل كنترلي جلوه خواهد كرد كه هر لحظه مي خواهند شما را زير آب ببرند. بر اين اساس،بنا به دلايل ذكر شده سعي مي‌شود كه با استفاده از آمار منتشر شده توسط بخش آمار و مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور به تحليل كنكور سراسري بپردازيم لازم به ذكر است كه آمار ارائه شده مربوط به كنكور سراسري سال 85 مي باشد كه طي مجموعه اي با عنوان؛ كارنامه آزمون سراسري سال 1385؛ در اواخر مهر ماه امسال توسط سازمان سنجش آموزش كشور انتشار يافت كه در اين شماره به تحليل كنكور سراسري سال 85 رشته علوم رياضي و فني خواهيم پرداخت. اميد است كه با ارائه اين مطالب، شناخت دقيق و واقع بينانه نسبت به كنكور سراسري كسب نماييد. و با آگاهي و با بينش با آن برخورد كنيد.

 

داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  به مانند هر چهار گروه آزمايشي ديگر(تجربي، انساني، هنر و زبان) به 100 سئوال عمومي در مدت 75 دقيقه و همچنين به 135 سوال اختصاصي در مدت 175 دقيقه طي دفترچه اي مجزا حاوي 55 سوال رياضي در مدت 85 دقيقه – 45 سوال فيزيك در مدت 55 دقيقه و 35 سوال شيمي در مدت 35 دقيقه پاسخ دادند، در دروس عمومي نيز به 25 سوال ادبيات در مدت 18 دقيقه 25 سوال عربي در مدت 20 دقيقه – 25 سوال دين و زندگي در مدت 17 دقيقه و 25 سوال زبان در مدت 20 دقيقه پاسخ دادند.

 

آمار داوطلبان متقاضي شركت  در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به تفكيك جنس

آمار كنكور

 

لازم به ذكر است در كنكور سال 85 نيز مانند سال 84 ، در كليه گروههاي آزمايشي به جز گروه رياضي و فني، تعداد داوطلبان زن بر تعداد داوطلبان مرد پيشي گرفته است.

 

آمار داوطلبان به تفكيك سهميه نهايي شركت در گروه آزمايشي علوم رياض و فني

آمار كنكور

 

 

آمار داوطبان علاقمند به شركت در دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم مراكز غير انتفاعي در گروه آزمايشي گروه علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

آمار داوطلبان به تفكيك نوع ديپلم در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

بيشترين تمايل به شركت در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني از بين دارندگان ديپلمهاي غير رياضي به ترتيب از ديپلمهاي فني و خاص با 42/1 ، تجربي 99/0 درصد و انساني با 11/0 در صد بوده است.

 

آمار شركت كنندگان در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

آمار شركت كنندگان به تفكيك سهميه نهايي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني(حاضرين در جلسه آزمون)

آمار كنكور

 

آمار غايبين آزمون در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

آمار شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته در  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

آمار شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته به تفكيك سهميه نهايي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

 

آمار شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

لازم بذكر است كه از مجموع 1343895 نفر متقاضي شركت كننده در كنكور سراسري تعداد 825782 نفر زن (45/61%) و 518113 نفر مرد (55/38 %) بوده است كه از اين تعداد مجموع 702162 نفر از شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته شده اند كه از اين تعداد 438504 (45/62%) زن و تعداد 263658 (55/37%) مرد بوده است كه از كل مجازين به انتخاب رشته ، 418855 نفر به عنوان پذيرفته شدگان نهايي، اساميشان اعلام گرديده است. (كه اين رقم درسال 84، 295866 نفر بوده است كه از اين تعداد، 264793 نفر زن (22/63 درصد) و 154062 نفر مرد (78/36 %) بوده است.

 

آمار پذيرفته شدگان نهايي  در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

 

آمار پذيرفته شدگان نهايي به تفكيك سهميه نهايي در گروه آزمايش علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

با انجام محاسبات بسيار ساده متوجه مي شويم كه شانس قبولي در منطقه 2 بيش از منطقه 3، و منطقه 3 اندكي بيش از منطقه 1 مي باشد.

 

آمار قبولي در دوره هاي مختلف در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

آمار پذيرفته شدگان نهايي دوره روزانه در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

 

آمار پذيرفته شدگان نهايي به تفكيك نوع ديپلم در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

آمار كنكور

 

لازم به ذكر است كه از 150915 نفر قبول شده گروه آزمايشي رياضي، تعداد 70889 نفر (97/46%) فارغ التحصيلان سال 85 و 80026 نفر (03/53%) فارغ التحصيلان سنوات قبل مي باشند.

 

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي  پذيرفته شدگان در هر طبقه (گروه رياضي و فني)

آمار كنكور

 

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي پذيرفته شدگان در هر طبقه (گروه رياضي و فني)

آمار كنكور

      

ميانگين نمرات كل (تراز كل) پذيرفته شدگان گروه رياضي آزمون سراسري سال 85 به تفكيك دوره و سهميه نهايي

آمار كنكور

 

 

با توجه به مطالب ياد شده ذكر چند نكته الزامي است.

1) با توجه به آمار ارائه شده، متأسفانه نتايج داوطلبان به مانند سال گذشته (1384) يك اُفت عمومي را نشان مي دهد، افتي كه در پنج سال اخير شروع و همچنان ادامه دارد.

 

2) در كنكور سال 85 ، 150915 نفر در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني از 306138 داوطلب قبول شده اند، (در بعضي موارد از هر دو نفر، يك نفر قبول شده اند.) كه از اين تعداد فقط 26210 نفر در دوره روزانه قبول شده اند. بنابراين نبايد فريب رقم 150915 نفر و همچنين فريب اين مطلب كه از هر دو نفر يك نفر قبول مي شود را خورد، (از هر دو نفر، يك نفر روزانه قبول نمي شود، بلكه يك نفر از هر دو نفر سراسري قبول مي شود كه شامل پيام نور و غيرانتفاعي نيز مي باشدكه هر كدام حداقل 50 هزار نفر را حدوداً مي پذيرد.

بنابراين بايد با نگاهي واقع بينانه تر در مسير كنكور حركت كرد.

 

3) با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون سراسري:

در درس ادبيات از تعداد 150915 نفري كه قبول شده اند به طور ميانگين از 25 سوال بين 9 تا 10 سوال جواب داده اند. يعني ميانگين داوطلبان قبولي در درس ادبيات 6/37% بوده است كه معادل 9 تا 10 سوال مي باشد. به عبارتي ديگر اگر دانش آموزي به 10 سوال از 25 سوال ادبيات پاسخ صحيح دهد، حدود 75000 نفر از داوطلبان قبول شده در پشت سر ايشان و 75000 نفر جلوتر از ايشان قرار دارند. با توجه به آمار موجود  فقط 145 نفر بالاي 90% و 1205 نفر از 80% تا 90%، با ميانگين 83% زده اند، به عبارتي اگر داوطلبي درصد اين درسش از 90% به 80% تبديل شود. به جاي 135 نفر، 1205 نفر جلوي ايشان قرار مي گيرند. به عبارتي اين 10% معادل 5/2 سال مي باشد (در دروس عمومي هر 10% معادل 5/2 سوال مي باشد،  يعني به ازاي هر سوال در بازه 80 تا 90 حدود 500 نفر جا به جا مي شود، يعني اگر به يك سوال پاسخ صحيح دهد 500 نفر پشت ايشان قرار مي گيرد و اگر پاسخ ندهد 500 نفر جلو ايشان قرار مي گيرند. اينجاست كه اهميت يك تست مشخص مي شود كه گاهي اوقات باعث مي شود كه با نزدن يك تست، داوطلبي روزانه قبول نشود،  شهر يا رشته يا دانشگاه مورد نظر قبول نشود، حالا اگر در رنج 70 تا 80 را در نظر بگيريم، 4135 نفر معادل همان 5/2 سوال مي شوند.

 

يعني اگر داوطلبي يك تست را درست بزند، حداقل 2000 نفر جلو مي افتد و در رنج 60% اين رقم به حدود 5000 نفر مي رسد. بنابراين اگر مي خواهيد كه نتيجه دلخواه خود ر ا بگيريد بايد سعي كنيد در رنج 80 % به بالا قرار بگيريد بعضي حداقل به 20 سوال از 25 سوال پاسخ صحيح دهيد و پنج سوال را پاسخ ندهيد. (با توجه اين موضوع نيز كه ادبيات داراي ضريب 4 در كنكور مي باشد.

 

با توجه به مطالب ذكر شده خودتان مي توانيد به تحليل دروس عمومي به همين نحو بپردازيد. اما نكته جالبي كه در دو درس عربي و زبان وجود دارد اين است كه از سال 85 يك اتفاق جالب غير قابل انتظار در اين دو درس صورت گرفته است و اين اتفاق آن است كه يك پديده دو قطبي در اين دو درس رخ داده است، يعني يك سري از داوطلبان اين دو درس را خيلي را بالا مي زنند و دسته اي ديگر خيلي پايين، (يك سري خيلي قوي و يكسري خيلي ضعيف هستند) و همچنين تعداد داوطلباني كه درصد بالايي در اين دو درس كسب مي كنند افزايش يافته است و علت آن هم اين است كه اين داوطلبان متوجه اهميت و ارزش بالاي اين دو درس شده اند.

 

در درس رياضي، حدود 1500 نفر اول بالاي 65% زده اند و همچنين حدود 120 هزار نفر از اين 150915 هزار نفر بين 0 تا 30% زده اند. و 14 هزار نفر حدوداً رياضي را منفي زده اند و به هر حال قبول شده اند به عبارتي حدود 17 هزار نفر فقط رياضي را بالاي 30% زده اند.

 

در درس فيزيك حدود 95 هزار نفر قبول شده ها (150915 نفر) فيزيك را زير 30% زده اند. در درس شيمي ؛ ميانگين از 34% در سال 84 به 9/26% در سال 85 رسيده است. و حدود 62 هزار نفر قبول شده ها اين درس را زير 30% زده اند. كه حدود 5000 نفر از اين تعداد شيمي را منفي زده اند و قبول شده اند. كاملاً پر واضح است كه اگر دانشي بتواند در دروس اختصاصي خصوصاً رياضيات درصد بالايي كسب نمايد، به شدت رتبه اش جابجا خواهد شد.

 

بنا براين مي توان يك نتيجه گرفت كه با رياضي 12%  (يعني اگر فقط به 7 سوال از 55 سوال پاسخ صحيح دهيم) و فيزيك 27%(يعني به 12 سوال از 45 سوال پاسخ صحيح دهيم)و شيمي 27%(يعني تنها به 9 سوال از 35 سوال پاسخ صحيح دهيم)، در نيمه ابتدايي قبول شده ها قرار خواهيم گرفت ولي براي قبولي در رشته هاي روزانه بايد سعي كنيد كه بتوانيد درصد دروس خود را بالاي 50% بزنيد.

 

منبع: مدرسه اينترنتي تبيان

موضوع: مواجهه با كنكور

/ 0 نظر / 13 بازدید