گروه کشاورزی

 1. مهندسی منابع طبیعی
 2. مهندسی کشاورزی
 3. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
 4. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
 5. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
 6. مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 7. مهندسی کشاورزی -علوم دامی
 8. مهندسی تولیدات گیاهی
 9. مهندسی منابع طبیعی - شیلات
 10. مجموعه مهندسی منابع طبیعی
 11. مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی
 12. مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 13. مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 14. مهندسی منابع طبیعی
 15. مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشین های کشاورزی
 16. هواشناسی کشاورزی
 17. مهندسی منابع طبیعی - مدیریت منابع بیابانی
 18. مهندسی کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی
 19. مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
 20. مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
 21. مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
 22. مهندسی کشاورزی -شناسایی و مبارزه با علف هرز
 23. مدیریت کشاورزی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید