گروه علوم پایه

 1. مجموعه زمین شناسی
 2. مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
 3. مجموعه شیمی
 4. مجموعه فیزیک
 5. مجموعه فوتونیک
 6. مجموعه زیست شناسی
 7. مجموعه آمار
 8. مجموعه ریاضی
 9. علوم کامپیوتر
 10. انگل شناسی
 11. مجموعه زیست شناسی دریا
 12. علوم دریایی و اقیانوسی
 13. مجموعه تاریخ و فلسفه علم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید