گروه علوم انسانی

 1. مجموعه زبان و ادبیات فارسی
 2. مجموعه علوم جغرافیایی
 3. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 4. مجموعه زبان عربی
 5. مجموعه علوم اقتصادی
 6. مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 7. مجموعه تاریخ
 8. مجموعه علوم اجتماعی
 9. فرهنگ و زبان باستانی
 10. مجموعه زبان شناسی
 11. مجموعه علوم قران و حدیث
 12. الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
 13. الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی
 14. مجموعه الهیات و معارف اسلامی
 15. الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی
 16. مجموعه فلسفه
 17. مجموعه علوم تربیتی 1
 18. مجموعه علوم تربیتی 2
 19. علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 20. مجموعه زبان فرانسه
 21. مجموعه زبان انگلیسی
 22. مجموعه زبان روسی
 23. مجموعه علوم تربیتی 3
 24. مجموعه زبان المانی
 25. مجموعه مدیریت جهانگردی
 26. مجموعه حقوق
 27. مجموعه ایرانشناسی
 28. آموزش زبان ژاپنی
 29. مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
 30. باستان شناسی
 31. مجموعه روانشناسی
 32. حسابداری
 33. مجموعه مطالعات زنان
 34. مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 35. مدد کاری اجتماعی
 36. پژوهش علوم اجتماعی
 37. مجموعه مدیریت
 38. برنامه ریزی مدیریت آموزش محیط زیست
 39. اطلاعات وحفاظت اطلاعات
 40. مجموعه مدیریت اجرایی
 41. مدیریت امور دفاعی 1
 42. مدیریت امور دفاعی 2
 43. فرماندهی مدیریت انتظامی3
 44. مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 45. مدیریت اطلاعاتی
 46. مطالعات دفاعی استراتژیک
 47. اطلاعات استراتژیک
 48. آماد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید